Palau Firal de Manresa. 08243 Manresa
938 748 562
info@gestcat.cat

Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial

BASES DEL PREMI A PROJECTES EMPRESARIALS I FOMENT A L’EMPRENEDORIA

ENTITATS COL.LABORADORES:

Les entitats signants del present conveni són: CAIXABANK, AJUNTAMENT DE MANRESA (Cedem) , l’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS SÈNIORS AL SERVEI DEL TERRITORI-GEST!,

la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES i l’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE MANRESA.

 

DOTACIÓ :

El premi consistirà en l’entrega al projecte empresarial guanyador, de la quantitat de CINC MIL EUROS (5.000,00) que seran aportats per l’entitat CAIXABANK (OBRA SOCIAL LA CAIXA). El /s projecte/s  guanyador/s  serà/n  el/s  que obtingui/n la  puntuació més elevada; en cas d’empat o altra casuística, el jurat determinarà la manera d’actuar.

 

BENEFICIS ADDICIONALS:

Tots els projectes presentats  que obtinguin  una puntuació final mínima de 60 punts,  CAIXABANK es compromet a estudiar la possibilitat del seu finançament, amb el màxim import possible segons les necessitats manifestades en el projecte.

Per a obtenir aquest finançament, els projectes també hauran d’assolir un mínim del 50% de la puntuació màxima de cadascun dels conceptes avaluables.

Els conceptes a avaluar i la seva puntuació, es determinen més endavant.

 

PROJECTES SUSCEPTIBLES DE SER PRESENTATS:

Es podran  presentar tot tipus de projectes; tant de nova creació com  en funcionament.  La titularitat dels mateixos podrà ser tant de persones físiques com de qualsevol tipus de persones jurídiques.

 

AVALUACIÓ:

Els projectes presentats seran  avaluats per un tribunal format per les entitats participants : CAIXABANK – GEST! – CEDEM – FUB – EPSEM.

 L’avaluació  es farà analitzant i puntuant els conceptes desenvolupats i consensuats per les entitats organitzadores, havent d’arribar a una puntuació mínima estipulada per a ser acreditat com a projecte finançable.

 

CONCEPTES A AVALUAR:

. Titularitat-antecedents: puntuació màxima: 30 punts

. Finalitat/viabilitat/credibilitat: Puntuació màxima: 30 punts

. Capacitat de generació de recursos: puntuació màxima: 40 punts

 La puntuació  final obtinguda per a cada projecte, serà la mitjana de les puntuacions presentades per a les cinc entitats avaluadores.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER PART DELS PROJECTES PARTICIPANTS:

La documentació base que els projectes hauran de presentar, sense descartar que es pugui demanar altra documentació i/o informació que es consideri necessària, serà la següent:

             . Pla empresa/pla inversió/ necessitats de finançament

. Balanç i compte explotació real/provisional dels exercicis que es considerin  adients

. Document signat autoritzant consulta per: CIRBE/RAI/ASNEF

. Document autoritzant a les entitats avaluadores a la consulta de la documentació  aportada.

             . Altra documentació que CAIXABANK consideri  necessària.

 

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ :

Les documentacions que es presentin, ho hauran de fer a través de qualsevol oficina de CAIXABANK, radicada al Bages.

CAIXABANK es compromet a facilitar tota la documentació aportada per a cada projecte a GEST! , al CEDEM, a la FUB i a l’EPSEM  pel seu anàlisi i avaluació.

 

ALTRES BENEFICIS:

Gest!, Cedem, la FUB i l’EPSEM es comprometen a assessorar i/o acompanyar els projectes que es considerin viables, per tal de fomentar l’esperit emprenedor i generar nous llocs de treball.

L’Ajuntament de Manresa realitzarà aquest assessorament a través de personal propi i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 422.1.143.00 i 422.1.160.00 del pressupost municipal vigent.